OTA President on KDKA’s Morning Show

 

OTA President, Monica Orluk, was on KDKA’s Morning Show on Veterans Day.